Mateřská škola, Praha 5- Smíchov, Kroupova 2775 se nachází v klidné vilové čtvrti na Dívčích hradech v blízkosti přírodního chráněného území „ Prokopské údolí.“ Okolí mateřské školy dává prostor k poznávání přírody, pohybovým činnostem a vycházkám v oblasti s příznivějším ovzduším v Praze. Budova školy má rozlehlou, udržovanou zahradu s nově zrekonstruovaným dětským hřištěm. Hřiště je vybaveno průlezkami, zakrytými pískovišti, houpačkami, skluzavkami a dalším zařízením. Vybavení hřiště i budovy školy odpovídá všem stanoveným normám v oblasti hygieny a bezpečnosti dětí. Pro nový školní rok se v mateřské škole přes prázdniny vybuduje nová třída.

V naší mateřské škole od školního roku 2011/2012 pracujeme s dětmi ve třech třídách

dle školního vzdělávacího programu „ Hrajeme si celý rok.“ V 1. „Berušky“ jsou zařazeny děti ve věku od 3- do 5-ti let, ve 2. třídě „ Sluníčka“ od 4 – 6-ti let ve 3. třídě „ Delfínci“ děti od 5 – do 6 let a děti s odkladem školní docházky. Každá třída má k dispozici jedno podlaží budovy. Herny dětí jsou průběžně doplňovány novými hračkami, hracími koutky a didaktickými pomůckami. Škola má vybudovánu keramickou dílnu s vlastní keramickou pecí. V každé třídě pracují s dětmi dvě paní učitelky

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Děti v naší mateřské škole jsou dle zájmu rodičů od 4 let seznamovány hravou formou s angličtinou v programu „Colorful English“ – 4x týdně. Chceme tak položit základy výuky jednoho světového jazyka. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjemí smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Paní učitelky zaujímají k dětem laskavý, vstřícný přístup, snaží se respektovat individualitu každého dítěte se všemi jeho zvláštnostmi, s důrazem na co největší uspokojování jeho potřeb. Respektují svobodu rozhodování a projevu dítěte a současně dítěti dávají větší důvěru v zodpovědnosti za jeho chování. Dětem je ponecháváno právo na hru a volnost výběru činností, nenásilně vhodnou motivací děti zapojují do činností rozvíjejících rozumové schopnosti, myšlení, řeč, vlohy a zájmy. Velká pozornost je věnována dětem hůře adaptabilním, způsob adaptace je vždy konzultován s rodiči dítěte.

Naše mateřská škola nabízí řadu nadstandartních činností. Pravidelně vyjíždíme do školy v přírodě, v zimních měsících pořádáme „lyžařskou školičku“ v Peci pod Sněžkou za vedení kvalifikovaného instruktora. Dále děti vyjíždějí na dopolední výlety, 1x měsíčně je do mateřské školy pozváno divadlo nebo hudební pořad. Pro rodiče dětí pořádáme besídky, Den otevřených dveří, Výtvarné a keramické dílny s dětmi. Rodiče mají možnost své děti přihlásit do zájmových kroužků – keramického, výtvarného, sportovního, na flétničku a ve 2. pololetí školního roku na předplaveckou školu v bazénu ve sportovním areálu v Radlicích.

Veškeré snažení našich zaměstnanců směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole děti byly šťastné a spokojené.